ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 8 -16 ΩΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ στη θεματική

"Civil protection and humanitarian action in the EU" 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ τα πρώτα χρόνια 2012-2014 και στη συνέχεια από την Έδρα JEAN MONNET (ΜΑΡΟΥΔΑ) πάνω στο ίδιο θέμα με την προσθήκη της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

www.ciproha.panteion.gr

 

και με νέες εκδόσεις

image 

INTENSIVE SEMINARS 2012-2014

Iraklion -Crete, 27 May -9 June 2012,

Decentralized Administration Crete-

University Partners:

Panteion University (Coordinator),

Law Faculty University of Grenoble,

University of Padova,

University of Barcelona,

Medical Faculty-University of Athens,

Department of Sociology, University of Aegean.

Other PArtners:

Decentralized Administration Crete- Civil Protection Unit,

Museum of Natural History of Crete -Seismic Bank Simulator,

Medicines du Monde -Greece,

Hellenic Red Cross Samaritans

 

The IP "Civil protection and humanitarian action in the EU" is a combination of various disciplines, such as social and political sciences, medicine, law etc. and has as its main objective to offer to students a multidisciplinary training in order to enable them tackle effectively the current challenges of humanitarianism. Its target group is students that are in the second (MA) or third (PhD) cycle of their studies. All students must have a good command of the English language as well as theoretical and practical - voluntary or not - involvement in humanitarian action. They have to commit to attendance to the full program from the beginning.

The IP aims specifically at:

- Deepening and widening the expertise in the sector of civil protection and humanitarian action in the face of ever more immense challenges and providing students with high level theoretical and empirical know-how on the key issues related to crisis management.

- Enabling students, academic staff and field professionals to work together in a multinational group, with people from different ethnic and cultural background throughout Europe, and so benefit from special learning and teaching conditions not available in a single institution and to gain new perspectives on the topic being studied.

- Offering academically valid training with transferable 6 ECTS units assigned to it.

- Allowing members of the academic staff and field professionals to exchange views on teaching content and its practical impact and to test teaching methods in a European classroom environment.

- Turning all students, academics and professionals involved into advocates of the project

- Contributing to the training of future field professionals by providing the necessary practical and theoretical expertise that a humanitarian actor has to acquire before facing the complex humanitarian environment in the field.

- Enhancing synergies between humanitarian action and civil protection operations (lessons learned from the crises in Haiti, Pakistan) and defining distinct yet complementary roles of humanitarian, military and police actors.

- Improving the multilateral cooperation between higher education institutions in Europe. Indeed, the program would be the basis for the development of common postgraduate studies curricula and in particular for the creation of a joint inter-university post-graduate academic program in Civil Protection and Humanitarian Action in the EU.

- Taking all appropriate actions to disseminate the program's results

Activities include seminars from a wide variety of disciplines and sectors that will be provided by academics or high-level professionals in the field, exercises, workshops and simulations of life-like situations, practical training to encounter effectively the challenges in the field (e.g. negotiation tactics) etc.

Learning outcomes and expected outputs: the IP intends to offer to students interested in getting involved in humanitarian action and civil protection, both at a governmental or non-governmental level, a multidisciplinary training that will enable them to address effectively the new type of disasters arising with an ever-increasing pace in today's world (armed conflicts, natural disasters etc.).

All the partners' profiles guarantee an integrated approach to the issue "Civil protection and humanitarian action in the EU". This approach respects completely the EU perspective.

The Intensive Program will use the website of the European Centre of Research and Training on Human Rights and Humanitarian Action, a Research Centre of Panteion University, Department of International and European Studies (Director: Professor Stelios Perrakis) (currently under construction in english in order to introduce database, interactive forum, e-learning initiatives).

Το Εντατικό Πρόγραμμα «Πολιτική προστασία και ανθρωπιστική δράση στην Ε.Ε.» είναι ένας συνδυασμός διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ιατρικής, δικαίου κλπ. και έχει ως βασικό του στόχο να προσφέρει στους φοιτητές μια διεπιστημονική εκπαίδευση, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις του ανθρωπισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που βρίσκονται στον δεύτερο (MA) ή τρίτο (PhD) κύκλο σπουδών τους. Όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως επίσης και θεωρητική και πρακτική - εθελοντική ή μη - εμπειρία στην ανθρωπιστική δράση. Θα πρέπει να δεσμευτούν για συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα από την αρχή.

 

 

Το Εντατικό Πρόγραμμα στοχεύει συγκεκριμένα να:

- Εμβαθύνει και διευρύνει την ειδίκευση στους τομείς της πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής δράσης ενόψει των ολοένα και μεγαλύτερων προκλήσεων και να παράσχει στους φοιτητές υψηλό επίπεδο θεωρητικής και εμπειρικής τεχνογνωσίας σχετικά με τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων.

- Δώσει τη δυνατότητα σε φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και επαγγελματίες στο πεδίο να εργαστούν μαζί σε μια πολυεθνική ομάδα, με άτομα από διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα από όλη την Ευρώπη, να επωφεληθούν από τις ειδικές συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες δεν υφίστανται σε ένα μόνο ίδρυμα, και να αποκτήσουν νέες προοπτικές στο αντικείμενο που σπουδάζουν.

- Παρέχει έγκυρη ακαδημαϊκή κατάρτιση με την αναγνώριση 6 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS).

- Επιτρέψει στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και στους επαγγελματίες στο πεδίο να ανταλλάξουν απόψεις για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τον πρακτικό του αντίκτυπο και να δοκιμάσουν διδακτικές μεθόδους στο περιβάλλον μιας ευρωπαϊκής τάξης.

- Προωθήσει τη δυναμική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων, σπουδαστών, ακαδημαϊκών, επαγγελματιών, στην εξέλιξη του προγράμματος.

- Συνεισφέρει στην κατάρτιση μελλοντικών επαγγελματιών στο πεδίο, παρέχοντάς τους την απαραίτητη πρακτική και θεωρητική εξειδίκευση, την οποία πρέπει να έχει αποκτήσει ένας ανθρωπιστικός δρων πριν αντιμετωπίσει το περίπλοκο ανθρωπιστικό περιβάλλον στο πεδίο.

- Ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής δράσης και πολιτικής προστασίας (διδάγματα από τις κρίσεις σε Αϊτή, Πακιστάν) και να προσδιορίσει τους διακριτούς, αλλά συμπληρωματικούς ρόλους των ανθρωπιστικών, στρατιωτικών και αστυνομικών δρώντων.

- Βελτιώσει την πολυμερή συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Πράγματι, το πρόγραμμα θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και συγκεκριμένα για τη δημιουργία ενός κοινού διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού ακαδημαϊκού προγράμματος στην Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Δράση στην Ε.Ε..

- Οργανώσει όλες τις κατάλληλες δράσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν σεμινάρια από μία πληθώρα επιστημονικών πεδίων και τομέων και θα παρασχεθούν από ακαδημαϊκούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους που εργάζονται στο πεδίο, ασκήσεις, εργαστήρια, ομάδες εργασίας και προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, πρακτική εκπαίδευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται στο πεδίο (π.χ. τακτικές διαπραγματεύσεων) κλπ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης: το Εντατικό Πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να αναμιχθούν στην ανθρωπιστική δράση και την πολιτική προστασία, σε κυβερνητικό ή μη κυβερνητικό επίπεδο, μια διεπιστημονική εκπαίδευση που θα τους επιτρέχει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους νέους τύπους καταστροφών που ανακύπτουν με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό τη σημερινή εποχή (ένοπλες συρράξεις, φυσικές καταστροφές κλπ.).

Όλοι οι εταίροι έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα που εγγυώνται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση γύρω από το θέμα «Πολιτική προστασία και ανθρωπιστική δράση στην Ε.Ε.». Η προσέγγιση αυτή σέβεται πλήρως την ευρωπαϊκή προοπτική.

Το Εντατικό Πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής: Καθηγητής Στέλιος Περράκης), η οποία τώρα είναι επισκέψιμη μέσω της ιστοσελίδας του Παντείου Πανεπιστημίου (http://des.panteion.gr/ekekdaad.html Στην ιστοσελίδα του Κέντρου λειτουργεί ηλεκτρονική βάση τεκμηρίωσης για ερευνητές, φόρουμ για συζήτηση και ανάρτηση ειδήσεων, εξ αποστάσεως μάθηση).